سطح جامع 3


سیستم حفاظت الکترونیکی پیرامونی هوشمند

سامانه حفاظت پیرامونی هوشمند طراحی شده شرکت ویستا پرداز پادرا میباشد.

که مجموعه ای از سیستم های نظارتی –حفاظتی-وکنترلی میباشد.

این سامانه درصورت ورودویا خروج افراد غیر مجاز ازمناطق تحت پوشش خود میتواند بصورت خودکار

تصویر وعکسبرداری نموده.ودوربین متحرک را بسمت سوژه(فردغیرمجاز)مورد نظرهدایت کند.

جدااز این دو واکنش:

درصورت تردد غیرمجاز کلیه معابر ورودی و خروجیخودرو وورودی وخروجی افراد  در محوطه تحت

پوشش(ساختمان-کارخانه –انبار وغیره....)توسط این سامانه مسدود میشود .

این واکنشها بخشی از عملیات سیستم است که به انها اشاره شد.

بخش های کنترلی این سامانه بیش از 30مورد پیشگیری از تهاجم را میتواند اجرا نماید .

(تنوعات وگوناگونی ونوع پیشگیری ها بنا به سلیقه وخواست کارفرما درسامانه گنجانده خواهد شد)

-موارد سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند میتواند : شرکتها-کارخانجات-انبارها-مزارع –سایت های نظامی و

تحقیقاتی محیط مسکونی (باغ-ویلا- )ومزارع باشد.

ویژه گیهای منحصربفرد این سامانه که توسط کادرمتخصص ومجرب(طراحان وسناریوپردازان)

شرکت ویستا پرداز پادرا  طراحی شده است :

-کنترل وایجاد رعب ووحشت برای مهاجمین وپیشگیری از سرقت حتی درزمان گروگانگیری ویا بدام انداختن نگهبان ویا پرسنل خودی است.

-در این سامانه هوشمند  نه تنها مهاجمین باروند غافلگیری سیستم مواجه میشوند بلکه به درخواست

وسفارش کارفرما میتوان شرایط فرارویا بدام انداختن مهاجمین تا رسیدن پلیس وپرسنل امداد را فراهم کرد.

-مزایای این سامانه نسبت به طرحهای مشابه : تصمیم گیری های هوشمندانه سیستم است.

-ونیز در مصرف برق –کاربرد تعدادزیادی دوربین-وکم کردن هزینه های اضافی صرفه اقتصادی دارد .

-درزمان تعطیلات وخالی بودن محیط از پرسنل .این سامانه باویژه گی خاص وانحصاری برخلاف سامانه

های دیگر .کلیه رفتارها واکنشها : (پیامها- تصاویر-عکس-و....)رااز طریق تجهیزات موجود در محدوده

عملکرد باارسال :

  • پیامک
  • پست الکترونیکی
  • آژیروفلاشر
  • ارتباط اینترنتی

به مرکز صفحه نمایشگر نظیر موبایل-تبلت-کامپیوتر که مشتری معرفی کرده است .درلحظه شرایط محیط

تحت پوشش را گزارش میدهد.